Skoči na glavno vsebino

VPIS

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi prejetih vpisnih listov in glede na razpoložljiva prosta mesta vse leto. Enkrat letno, običajno konec februarja, objavimo razpis za vpis novincev za sledeče šolsko leto.

Na podlagi prejetih vlog in starostne strukture vključenih otrok, oblikujemo oddelke.

V primeru, da v vrtec lahko sprejmemo vse otroke vpisane v razpisanem roku, starše o tem pisno obvestimo.

V primeru, da v razpisanem roku prejmemo več vlog kot bi imeli prostih mest, mora o sprejemu otrok v vrtec odločati komisija. Le-ta na podlagi kriterijev objavljenih v Pravilniku o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka obravnava vloge prispele v času spomladanskega vpisnega roka in določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Za potrebe odločanja komisije, je potrebno vpisni list dopolniti s prilogami o stalnem bivališču staršev in otrok, delovnem statusu staršev, ter drugih posebnostih opredeljenih v kriterijih zgoraj omenjenega pravilnika.

Glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom, ki ga je potrdila komisija na svoji seji, razporedimo otroke v oddelke.

Pravilnik, seznam za prednostni sprejem in čakalni seznam so objavljeni na spletni strani vrtca.

SPREJEM OTROKA V VRTEC
O sprejemu otroka v vrtec prejmejo starši pisno obvestilo ter poziv k sklenitvi pogodbe.

Podpis pogodbe se šteje za dejansko odločitev staršev, da otroka vključijo v vrtec z datumom navedenim v pogodbi.

Otrok mora pričeti z obiskom vrtca na dan, ki je določen v pogodbi. V primeru, da to iz različnih razlogov ni izvedljivo, je potrebno o tem obvestiti pomočnico ravnateljice.

Starši se s podpisom pogodbe zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red, poslovalni čas ter program, v katerega je otrok vključen.

ODPOVED VLOGE

Če je otrok v vrtec sprejet, starši pa se odločijo, da ga ne bodo vključili v tekočem šolskem letu, morajo o tem obvestiti vrtec (preko telefona, e-pošte, osebno ali pisno). Na podlagi prejetega obvestila, vrtec izda sklep o ustavitvi postopka. S tem se postopek vpisa za tega otroka zaključi.

Če starši želijo otroka vključiti v vrtec v naslednjem šolskem letu, morajo postopek vpisa ponoviti.

ČAKALNI SEZNAM

Otroke, ki so bili v vrtec vpisani v spomladanskem vpisnem roku in zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam. Otroke, ki se kasneje vpišejo, pa se uvrsti na seznam za sprejem, ki sledi čakalnemu seznamu po kronološkem vrstnem redu vpisa.

Na morebitno mesto, ki se sprosti med šolskim letom, se pri sprejemu upošteva čakalni seznam/seznam za sprejem otrok, starostno strukturo oddelka, v katerem se sprosti mesto, in veljavne normative za oblikovanje oddelkov.

Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do 31. 8. tekočega leta

Za vse otroke, ki ne bodo sprejeti v vrtec v tekočem šolskem letu in jih želijo starši vključiti v vrtec v prihodnjem šolskem letu, morajo starši ponovno oddati vlogo za vpis v vrtec v času spomladanskega vpisa.

(Skupno 635 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost