Projekt je bi zasnovan tako, da bodo strokovnjaki, ki delujejo na področju kulture in umetnosti, strokovnim delavkam vrtca, učiteljem v osnovnih šolah in profesorjem v srednji šolah pomagali ustvariti take učne situacije, v katerih bo mogoče razvijati nove pristope k učenju in poučevanju.

Cilji:

– analiza posnetka stanja

– načrtovanje, razvijane in implementiranje pedagoških pristopov in praks na skupnost sodelujočih VIZ

– vzpostavitev podpornega okolja na VIZ

– načrtovanje in izvedba evalvacije projekta

– promocija.

Vsi sodelujoči partnerji smo se zavezali, da bomo spremljali lastno prakso ter odzive otrok/učencev/dijakov ter evalvirali svoje delo v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti in kompetenc otrok, učencev, mladostnikov. Skupaj bomo razvijali modele poučevanja v umetnosti in z umetnostjo. S sredstvi, ki so nam bila odobrena bomo poskušali širiti učna okolja in vzpostavljati partnerstva med sodelujočimi vzgojnoizobraževalnimi ustanovami (VIZ), ustvarjalci in kulturnimi ustanovami.

(povzeto po internemu informatinemu gradivu)